अत्याधिक गर्मीका कारण नेपालगञ्जका विद्यालयमा गर्मी बिदा बढाइयो